Densanox

Regulamin serwisu internetowego www.odzyskaj-wlosy.pl


Zanim złożysz zamówienie celem nabycia Produktów prezentowanych w Serwisie, zapoznaj się uważnie z niniejszym Regulaminem. Określa on prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją w całości postanowień Regulaminu.

Informujemy również, iż Serwis www.odzyskaj-wlosy.pl podejmuje działania na rzecz dbałości o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Jakiekolwiek dyspozycje niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy interpretować na korzyść Konsumentów. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących niniejszego Regulaminu lub treści prezentowanych w Serwisie www.odzyskaj-wlosy.pl, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 66 250 01 91(opłata zgodna z cennikiem swojego operatora) lub poprzez e-mail: reklamacje.healthandhabits@gmail.com.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Administrator Serwisu - Producent lub podmiot przez niego wskazany;
 • Biuro Obsługi Klienta - położona w Warszawie (00-515 Warszawa) przy ul. Hoża 86/410 całość infrastruktury służącej Sprzedającemu do masowego kontaktu z Klientami przy użyciu środków komunikacji określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Cena Produktu - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu tytułem nabycia Produktu. W Cenę Produktów prezentowanych w Serwisie wliczona jest wartość podatku od towarów i usług;
 • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna w postaci interaktywnego formularza zamieszczonego w Serwisie i umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 • Gwarancja Producenta - oświadczenie Gwaranta w zakresie jakości Produktu, wskazujące obowiązki Gwaranta oraz uprawnienia Konsumenta w przypadku, gdy sprzedany Produkt nie posiada właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym zamieszczonym w Serwisie;
 • Gwarant - Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Hoża 86/410), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000883636, NIP: 7011020866, REGON: 388211615, kapitał zakładowy: 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), pokryty w całości;
 • Klient (Konsument) – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu;
 • Polityka prywatności - zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności, stosowanych wobec Użytkowników Serwisu oraz znajdujący się pod następującym adresem: polityka prywatności
 • Produkt (Produkty) - wszelkie towary i usługi prezentowane w serwisie mogące stanowić przedmiot Zamówienia przez Klienta;
 • Producent - Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Hoża 86/410), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000883636, NIP: 7011020866, REGON: 388211615, kapitał zakładowy: 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), pokryty w całości;
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi wymienionymi w jego treści załącznikami - jeżeli takie istnieją;
 • Sprzedający - Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Hoża 86/410), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000883636, NIP: 7011020866, REGON: 388211615, kapitał zakładowy: 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), pokryty w całości;
 • Serwis (Serwis internetowy) - ogół funkcjonalności udostępnionych przez Administratora Serwisu w domenie www.odzyskaj-wlosy.pl;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (Produktów) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Serwisie;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§2 Postanowienia ogólne

 • Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem Serwisu oraz poczty elektronicznej, a także drogą telefoniczną za pośrednictwem pracowników Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Hoża 86/410).
 • Zamówienia w Serwisie mogą składać wyłącznie osoby, które i) ukończyły 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 • Wszystkie Produkty oferowane w serwisie są nowe i posiadają Gwarancję Producenta obowiązującą na terenie Polski oraz opisaną dokładnie w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 • Wszystkie Ceny są cenami brutto i wliczone są w nie podatki i inne opłaty właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego (Rzeczpospolita Polska). W przypadku gdy Klient składa Zamówienia z takiego terytorium, do którego nadanie Produktu w związku z realizacją Zamówienia wiąże się z poniesieniem dodatkowych podatków czy opłat (np. cła czy akcyzy), obowiązek uiszczenia tych podatków czy opłat spoczywa w całości na Kliencie.
 • Cena jest podana w Serwisie przy każdym Produkcie i może zawierać koszty wysyłki, a ponadto jest wiążąca od chwili skierowania Zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedającego.
 • Sprzedający jako Administrator Serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do:
  • zmiany Cen Produktów prezentowanych w Serwisie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5;
  • wprowadzania nowych Produktów do oferty;
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych w Serwisie bądź wprowadzania w nich zmian;
  • dokonywania jakichkolwiek innych niż opisane w lit. a-d zmian w Serwisie.
 • Czynności, o których mowa w ust. 6 lit. a-d, Sprzedający może dokonać bez konieczności uprzedniego powiadamiania jakichkolwiek innych podmiotów oraz uzyskania ich zgód.
 • Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 • Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji Zamówienia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień nieopłaconych z góry, jeżeli poweźmie wątpliwości w zakresie możliwości dokonania przez podmiot zobowiązany płatności z tytułu realizacji Umowy sprzedaży, w szczególności jeżeli zamawiający w złej wierze podał niepoprawne dane lub dane nieistniejącej osoby.

§3 Ochrona danych osobowych

 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi lub osób upoważnionych przez Klientów zostały opisane w Polityce prywatności.
 • Klient, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania z Serwisu, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 • Jeżeli Klient korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Sprzedający ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 • W przypadku, gdy Klient bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Sprzedający poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Klient może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedającemu szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§4 Zamówienia i płatności

 • Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Serwisu i zamieszczonego w nim Formularza zamówienia lub adresu e-mail, a także telefonicznie.
 • Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • całodobowo i w każdym dniu tygodnia w Serwisie oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego 66 250 01 91;
  • w godzinach od 08:00 do 21:00 od poniedziałku do niedzieli pod numerem telefonu: 66 250 01 91.
 • Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Produktu, w tym Zamówieniu wskazanego.
 • Sprzedający może potwierdzić Klientowi złożenie Zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. Sprzedający może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy składaniu Zamówienia.
 • Zawarcie umowy sprzedaży Produktu wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający może poinformować Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o przyjęciu Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedającego w tym terminie nie oznacza przyjęcia Zamówienia. Sprzedający może w każdym wypadku odmówić przyjęcia Zamówienia, anulować przyjęcie Zamówienia lub przedłużyć termin przyjęcia Zamówienia, o którym mowa wyżej.
 • Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub cofnąć Zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedającego drogą elektroniczną lub telefoniczną do chwili przyjęcia Zamówienia. Po przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia może on w wyjątkowych sytuacjach, między innymi na prośbę Klienta, wyrazić zgodę na skorygowanie Zamówienia, w szczególności w zakresie danych osobowych oraz liczby zamówionych sztuk. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany lub anulowania Zamówienia na Produkt, którego Cena została błędnie określona wskutek wadliwego działania oprogramowania lub obsługi Serwisu.
 • Kupujący dokonuje zapłaty za Produkty w następujących formach płatności:
  • przelew bankowy - wpłata należności za Zamówienie bezpośrednio na wskazane przez Sprzedającego konto. W tytule przelewu należy bezwarunkowo podać numer Zamówienia i ewentualnie nazwisko osoby składającej Zamówienie, co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić;
  • pobranie - płatność przy odbiorze, którą Klient zobowiązany jest uiścić doręczycielowi w związku z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Klienta adres. Przesyłka zawierająca Produkt pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uregulowania przez Klienta całości kwoty do zapłaty z tytułu Zamówienia, włącznie z kosztami przesyłki, jeżeli takie są przewidziane.
 • Datą uznania Ceny wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 • W przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem, upoważnia on Sprzedającego do pokrycia całości kosztów przesyłki oraz zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz Sprzedającego, jeżeli Cena Zamówienia obejmuje również koszty przesyłki.
 • W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionych przez niego Produktów, które to Zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedającego i jako sposób zapłaty została wybrana płatność za pobraniem, Sprzedający upoważniony jest do obciążenia Klienta kosztami wysyłki oraz pakowania.
 • Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Produkt jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie Zamówienia).

§5 Dostawa

 • Po dokonaniu przez Klienta czynności, o których mowa w szczególności § 4 niniejszego Regulaminu, Sprzedający zobowiązany do dostarczyć Produkt wolny od wad.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia do dnia, w którym podmiot, któremu zostało powierzone przez Sprzedającego doręczenie przesyłki zawierającej Produkt, doręcza lub stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Klienta. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki przez Klienta, chyba że Klient wybrał płatność za pobraniem.
 • Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Klienta zapłaty całkowitej Ceny wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki, chyba że Klient wybrał płatność za pobraniem.
 • Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe), czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 2, może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedający informuje Klienta, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji Zamówienia.
 • Sprzedający dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej zgodnie z Zamówieniem oraz nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.
 • Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).
 • Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.
 • W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany w obecności doręczyciela:
  • Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
  • Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
  • Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
  • Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z Zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony.
 • Klient w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Produkt jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Protokół podpisują doręczyciel oraz Klient. Protokół powinien zawierać:
  • Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
  • Oznaczenie doręczyciela i Klienta (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Klienta;
  • Numer Zamówienia;
  • Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
  • Wskazanie Produktu;
  • Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

§6 Odstąpienie od umowy

 • Konsument może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedającemu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia mu zakupionego Produktu, stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem skierowane do Sprzedającego na adres: Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Hoża 86/410) lub drogą mailową: reklamacje.healthandhabits@gmail.com.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 • Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem przez Sprzedawcę jego oferty, oferta ta przestaje wiązać Strony.
 • Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Produktu w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Sprzedający. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt na koszt Sprzedającego nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania, w szczególności poprzez używanie Produktu w sposób wskazujący na jego otworzenie, oraz musi być fabrycznie zapakowany, co oznacza, że Konsument zobowiązany jest do odesłania Produktu w nieuszkodzonym opakowaniu, w którym go otrzymał. Konsument zobowiązany jest do wyboru takiej formy i sposobu dostawy Produktu, które pozwolą należycie zabezpieczyć Produkt oraz jego opakowanie przed uszkodzeniem.
 • W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny oraz najtańszych zwykłych kosztów dostawy zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedający może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego Produktu.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zamieszczony jest w Serwisie.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez stosowanie Produktu wbrew zaleceniom zamieszczonym na Produkcie lub dodanej do niego ulotce.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w razie niedysponowania dostateczną liczbą Produktów niezbędnych celem prawidłowego zrealizowania Zamówienia Konsumenta, a który to stan zaistniał w trakcie realizacji Zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązany jest poinformować Konsumenta o powyższej okoliczności oraz zwrócić mu uiszczone powyższym tytułem środki pieniężne w części obejmującej niezrealizowaną część Zamówienia.

§7 Reklamacja

 • Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, w szczególności w przypadku, gdy otrzymane Produkty są niezgodne z Umową sprzedaży lub objęte są Gwarancją Producenta.
 • Wszelkie reklamacje z tytułów, o których mowa w ust. 1, Klient winien składać na adres Sprzedającego: Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Hoża 86/410) lub drogą mailową: reklamacje.healthandhabits@gmail.com.
 • Uwzględnienie reklamacji na podstawie Gwarancji Producenta oraz dokonanie zwrotu kosztów przysługuje Konsumentowi, który:
  • nabył od Sprzedającego co najmniej jedno opakowanie Produktu zawierające co najmniej 30 kapsułek;
  • zgłosił żądanie reklamacyjne nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 28 dni po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkt;
  • dokonał zgłoszenia reklamacyjnego na adres wskazany w ust. 2, zawierającego dane, o których mowa w ust. 4;
  • stosował przez cały okres kuracji Produkt zgodnie z zaleceniami zawartymi na opakowaniu, ulotce lub zamieszczonymi w Serwisie.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • imię i nazwisko zamawiającego Klienta;
  • numer zamówienia wraz z datą jego złożenia oraz otrzymania;
  • numer telefonu;
  • adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu)
  • numer konta bankowego;
  • łączną ilość i rodzaj zamówionych Produktów;
  • łączną wartość Zamówienia;
  • informację w zakresie wagi osoby poddającej się kuracji przed dniem jej rozpoczęcia oraz w każdym dniu przyjmowania Produktu;
  • informację w zakresie przyjmowanych leków, suplementów oraz stosowanej diety w czasie kuracji, w szczególności poprzez określenie ilości spożywanych w postaci pożywienia i napojów kilokalorii każdego dnia kuracji;
  • opis działania Produktu:
  • opis formy i sposobu przyjmowania Produktu.
 • W przypadku niedochowania przez reklamującego Klienta któregokolwiek z warunków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji.
 • Podstawę reklamacji nie może stanowić różnica pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanym w Serwisie a otrzymanym przez Klienta w wyniku zrealizowania Zamówienia, o ile różnica ta nie wpływa na sposób działania i przeznaczenia Produktu.
 • W przypadku otrzymania przez Sprzedającego należycie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego, a tym samym uznania roszczeń Klienta z tytułu Gwarancji Producenta, Klient otrzyma adres, na który powinien zwrócić opakowanie Produktu. Zwrot opakowania powinien nastąpić w terminie 7 dni roboczych. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie nieuznaniem reklamacji.
 • Uznanie reklamacji na podstawie Gwarancji Producenta obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania zwrotu kwoty pieniężnej za nabycie jednego Produktu zamówionego przez pojedynczego Klienta w ramach pierwszego Zamówienia, niezależnie od całkowitej liczby sztuk Produktów składających się na pojedyncze Zamówienie. Jeżeli na Zamówienie składały się Produkty różniące się Cenami, zwrot kosztów przysługuje jest od Ceny najtańszego Produktu. Zwracana kwota pieniężna nie obejmuje kosztów wysyłki oraz pakowania Produktu.
 • W przypadku zamówienia przez Klienta większej ilości niż jeden Produkt oraz stwierdzenia przez niego braku skuteczności Produktu po pierwszym miesiącu używania, Klient upoważniony jest do dokonania zwrotu na rzecz Sprzedającego wszystkich Produktów objętych Zamówieniem. Sprzedający zwróci wówczas Klientowi Cenę jednego zużytego Produktu, pomniejszoną o koszty wysyłki i pakowania, jeżeli Klient odeśle Sprzedającemu wszystkie pozostałe (kompletne), nieotworzone opakowania zawierające Produkty składające się na Zamówienie oraz spełni wymogi, o których mowa w ust. 3 lit. c-d oraz ust. 4.
 • Klient zobowiązany jest do wyboru takiej formy i sposobu dostawy w wyniku uznania reklamacji Produktu, które pozwolą należycie zabezpieczyć Produkt oraz jego opakowanie przed uszkodzeniem.
 • Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji na adres wskazany w ust. 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedający zobowiązany jest powiadomić Klienta pisemnie, telefonicznie lub drogą mailową.
 • W przypadku uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi kwotę pieniężną z tytułu nabycia jednego Produktu, niezależnie od liczby Produktów wchodzących w skład pojedynczego Zamówienia, przelewem bankowym na wskazane przez niego konto bankowe w zgłoszeniu reklamacyjnym. Zwracaną kwotę pieniężną Sprzedający może pomniejszyć o koszty wysyłki i pakowania. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za pobraniem, zwrot kwoty pieniężnej z tego tytułu może nastąpić nie wcześniej niż 7 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty.
 • W przypadku jeżeli Klient złoży zamówienie opłacone z góry przy użyciu karty kredytowej lub debetowej oraz zainicjuje w upoważnionym banku procedurę obciążenia zwrotnego ("chargeback"), Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania procedury reklamacyjnej do czasu rozstrzygnięcia procedury prowadzonej przed bankiem. Jeżeli obciążenie zwrotne zostanie zaakceptowane przez upoważniony bank, wówczas takiemu Klientowi nie przysługują uprawnienia wynikającego z ust. 1 i nast., a w szczególności zwrot kwoty pieniężnej w jakiejkolwiek części z tytułu Zamówienia podlegającego reklamacji.
 • W przypadku gdy podstawę zgłoszenia reklamacyjnego stanowi uszkodzony Produkt lub jego opakowanie, które to uszkodzenie powstało podczas dostawy Zamówienia dla Klienta i nie jest on za nie odpowiedzialny, uprawniony on jest doręczyć na adres wskazany w ust. 2 podpisany przez Klienta oraz doręczającego protokół szkody wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku spełnienia powyższych wymogów Klientowi przysługuje prawo nieodpłatnej wymiany Produktu na wolny od wad lub zwrotu kwoty pieniężnej.
 • Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§8 Dodatkowe informacje

 • Przedstawione treści w Serwisie www.odzyskaj-wlosy.pl nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą zastępować konsultacji u specjalisty. Prezentowany Produkt stanowi suplement diety i nie może być stosowany jako substytut zbilansowanej i zróżnicowanej diety.
 • Prezentowane w Serwisie Produkty mogą działać najskuteczniej wówczas, gdy wraz z ich stosowaniem prowadzi się zdrowy tryb życia, przez co należy rozumieć stosowanie się do aktualnie obowiązujących wytycznych w zakresie zdrowej i zbilansowanej diety oraz prowadzenia aktywnego trybu życia. Kuracje suplementami diety nie są zalecane dla młodzieży w okresie wzrostu, kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Dotychczas nie odnotowano negatywnego wpływu na zdrowie któregokolwiek z Produktów, jednak w przypadku wątpliwości lub wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 • W przypadku niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z prezentowanych w Serwisie Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu Produktu lub załączonej ulotce, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego stosowania.

§9 Postanowienia końcowe

 • Wszystkie zamieszczone w Serwisie informacje, zdjęcia Produktów, znaki firmowe Producenta są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 • Sprzedający podejmuje wszelkie niezbędne starania, ażeby zamieszczone w Serwisie informacje odpowiadały stanowi faktycznemu, w szczególności w zakresie właściwości i Ceny Produktów. Jakiekolwiek błędy i omyłki w tym zakresie nie mogą stanowić podstaw ewentualnych roszczeń.
 • Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.
 • Złożenie Zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie informacje znajdujące się w Serwisie www.odzyskaj-wlosy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Konsumentów przy użyciu Serwisu.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Informujemy, że przedstawione treści nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą zastępować konsultacji u specjalisty. Efekty stosowania kuracji uzależnione są od indywidualnych predyspozycji użytkowników i w zależności od nich mogą się różnić. Konsument może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedającemu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia mu zakupionego Produktu, stosowne oświadczenie wysłane pocztą lub drogą mailową: reklamacje.healthandhabits@gmail.com Na ten również adres mailowy klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, w szczególności w przypadku, gdy otrzymane Produkty są niezgodne z Umową sprzedaży lub objęte są 30 dniową Gwarancją Producenta.